เกี่ยวกับสมาคม

วิสัยทัศน์

ลดความเหลื่อมล้ำ ก้าวนำสู่ความยั่งยืน

พันธกิจ

  1. สร้างการมีส่วนร่วมของคนตาบอดและคนทั่วไปให้ดำรงชีวิตร่วมกันอย่างเป็นสุข
  2. สร้างเสริมพลังทางความคิดให้กับคนตาบอดและผู้เกี่ยวข้องได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากองค์กรคนตาบอดในท้องถิ่น
  3. ส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรคนตาบอดและเครือข่ายอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

สมาคมคนตาบอดจังหวัดหนองคายก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษา การฝึกอาชีพ และด้านสวัสดิการอื่นๆ ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯแก่คนตาบอดในจังหวัดหนองคาย นอกจากนี้ สมาคมฯได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มของคนตาบอดในจังหวัดเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งก้านการประกอบอาชีพและการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างคนตาบอด ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือคนตาบอด สมาคมฯยังร่วมมือกับองค์กรเอกชนคนตาบอดทุกระดับเพื่องานสาธารณประโยชน์

ตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมฯ เราได้จัดโครงการอบรมให้กับคนตาบอดในจังหวัดหนองคายผ่านไปแล้วมากกว่า 400 คน เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้มีอาชีพสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้

โครงการต่างๆที่ทางสมาคมฯได้จัดอบรมให้กับคนตาบอดในจังหวัดหนองคาย มีดังต่อไปนี้

  1. โครงการฝึกอบรมนวดแผนไทยจำนวน 300 ชั่วโมง จำนวน 400 คน
  2. โครงการฝึกอบรมการนวดฝ่าเท้า 120 ชั่วโมง จำนวน 120 คน
  3. โครงการฝึกการทำหัตถกรรมงานฝีมือ จำนวน 80 คน

ซึ่งโครงการที่จัดทำนั้นได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสมาคมคนตาบอดจังหวัดหนองคาย


รายนาม นายกสมาคม อดีต-ปัจจุบัน

  1. นายวิไลศักดิ์ วงค์ประเสริฐ    บริหารงานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 – 2558
  2. นายวิกร บุญโสม                บริหารงานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน

คณะกรรมการบริหารปัจจุบัน

วิกร บุญโสม (นายกสมาคม)
วรัชยา แน่นอุดร             (อุปนายกฝ่ายบริหาร)
สุริยัน อินทะนิล             (อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยี)
อุบล โลกานิล                (อุปนายกฝ่ายกีฬา)
ดอกรัก ฝ้ายขาว                      (อุปนายกฝ่ายสวัสดิการ)
เสถียน ขันธเนตร          (อุปนายกฝ่ายอาชีพ)
 
พวงรัตน์ วงษ์ทอง         (กรรมการและเลขานุการ)
วินัย แถมกลาง             (กรรมการและเหรัญญิก)
เสาวนีย์ พรมกัณหา      (กรรมการและเจ้าหน้าที่ทะเบียน)
มินตรา บุญวิเศษ          (กรรมการและประชาสัมพันธ์)
พาเพลิน สายสอาด      (กรรมการและปฏิคม)